Pol­skie gó­ry to wspa­nia­ły kie­ru­nek urlo­po­wy. Do­brze ozna­ko­wa­ne szla­ki tu­ry­stycz­ne za­chę­ca­ją do pie­szych wę­dró­wek, malownicze górskie dro­gi stwa­rza­ją wspa­nia­łe wa­run­ki dla ro­we­rzy­stów, a oko­licz­ne la­sy to ide­al­ne te­re­ny dla grzy­bia­rzy.

Ro­zbu­do­wa­na ba­za noc­le­go­wa, czy­ste po­wie­trze oraz par­ki zdro­jo­we to ko­lej­ne ar­gu­men­ty, dla któ­rych war­to przyj­rzeć się za­ska­ku­ją­co bo­ga­tej ofer­cie tu­ry­stycz­nej ma­łych miej­sco­wo­ści w gó­rach.

Mu­szy­na

Po­ło­żo­na w ma­low­ni­czej Do­li­nie Po­pra­du miej­sco­wość sły­nie na ca­łą Pol­skę z wo­dy mi­ne­ral­nej, z któ­rej wa­lo­rów lecz­ni­czych moż­na sko­rzy­stać m.in. pod­czas spa­ce­ru w Par­ku Zdro­jo­wym. Po­ło­żo­ne przy głów­nych alej­kach ele­ganc­kie źró­dła i fon­tan­ny kon­cen­tru­ją ży­cie wie­czor­ne wcza­so­wi­czów.

Mu­szy­na to do­sko­na­ła ba­za wy­pa­do­wa do wy­cie­czek pie­szych w pa­sma Be­ski­du Są­dec­kie­go. Do naj­po­pu­lar­niej­szych szla­ków na­le­żą szla­ki pro­wa­dzą­ce na Ja­wo­rzy­nę oraz Wier­chom­lę. Na ro­we­rzy­stów cze­ka m.in. Tu­ry­stycz­na Pę­tla Mu­szy­na po­pro­wa­dzo­na wo­kół gór Le­lu­chow­skich da­ją­ca moż­li­wość po­dzi­wia­nia gór­skich pej­za­ży oraz skry­tych wśród nich drew­nia­nych cer­kwi.

Tu­ry­stycz­ne tra­dy­cje miej­sco­wo­ści wi­docz­ne są w bo­ga­tej ofer­cie noc­le­go­wej Muszyny. Znaj­dzie­my tu za­rów­no drew­nia­ne wil­le, no­wo­cze­sne pen­sjo­na­ty, jak i ho­te­le z ofer­tą SPA.

Rab­ka-Zdrój

Je­dy­ne w Pol­sce „mia­sto dzie­ci”. To wła­śnie tu przy­zna­wa­ny jest „Or­der Uśmie­chu” za spe­cjal­ne za­słu­gi dla naj­młod­szych. Rab­ka sły­nie rów­nież z we­so­łe­go mia­stecz­ka „Rab­ko­land” oraz te­atru la­lek „Rab­cio”. Nic dziw­ne­go, że Rabka-Zdrój sta­no­wi po­pu­lar­ny cel wy­cie­czek lub urlo­pów dla ro­dzin z dzieć­mi.

Rabka-Zdrój

Od­no­wio­ny nie­daw­no Park Zdro­jo­wy to miej­sce gdzie znaj­dzie­my m.in. ta­kie ak­cje jak tęż­nie, park li­no­wy, go­kar­ty oraz kort do te­ni­sa. Wie­lo­let­nia tra­dy­cja uzdro­wi­sko­wa wi­docz­na jest w ar­chi­tek­tu­rze licz­nych ośrod­ków lecz­ni­czych oraz usy­tu­owa­nych bez­po­śred­nio przy par­ku przed­wo­jen­nych wil­li. Wie­le z nich na­dal ofe­ru­je moż­li­wość noc­le­gów. Na go­ści cze­kają rów­nież ho­te­le oraz no­wo­cze­sne pen­sjo­na­ty w atrak­cyj­nej lo­ka­li­za­cji.

Noclegi w Rabce-Zdrój

Kor­bie­lów

Miej­sco­wość zna­na przede wszyst­kim ja­ko sto­li­ca nar­ciar­stwa w Be­ski­dzie Ży­wiec­kim. W mie­sią­cach let­nich Kor­bie­lów ma rów­nież wie­le do za­ofe­ro­wa­nia ze wzglę­du na obec­ność szla­ków tu­ry­stycz­nych oraz oko­licz­ne re­zer­wa­ty przy­ro­dy, m.in. Pil­sko, Ro­man­ka i Ry­sian­ka. Do­bra in­fra­struk­tu­ra tu­ry­stycz­na w po­sta­ci licz­nych schro­nisk za­chę­ca do od­by­wa­nia na­wet kil­ku­dnio­wych wy­cie­czek.

Korbielów

Ze wzglę­du na bli­skość gra­ni­cy, Kor­bie­lów to rów­nież świet­na ba­za wy­pa­do­wa na Sło­wa­cję. Po­pu­lar­ność ośrod­ka zi­mą przed­kła­da się na bo­ga­tą ba­zę noc­le­gów do­stęp­na rów­nież w mie­sią­cach let­nich. W Kor­bie­lo­wie z ła­two­ścią wy­naj­mie­my za­rów­no kwa­te­rę pry­wat­ną, po­kój w pen­sjo­na­cie jak i sa­mo­dziel­ny obiekt w po­sta­ci gó­ral­skie­go dom­ku.

Wę­gier­ska Gór­ka

Po­pu­lar­na miej­sco­wość uzdro­wi­sko­wa sły­nie ze swo­ich sa­na­to­riów oraz gór­skie­go po­wie­trza. Wa­lo­ry kra­jo­bra­zo­we, licz­ne ale­je spa­ce­ro­we oraz park przy­cią­ga­ją wcza­so­wi­czów nie tyl­ko ze Ślą­ska. Wśród atrak­cji Wę­gier­skiej Gór­ki moż­na wy­mie­nić m.in. Daw­ne Łaź­nie Odlew­ni Że­li­wa oraz drew­nia­ną Ka­pli­cę na Skał­ce znaj­du­ją­cą się przy szla­ku na Ha­lę Bo­ra­czą.

Cie­ka­wym spo­so­bem na za­po­zna­nia się z hi­sto­rią miej­sco­wo­ści jest spa­cer Ale­ja Zbój­ni­ków, wzdłuż któ­rej znaj­du­ją się rzeź­by przed­sta­wia­ją­ce po­sta­ci z dzie­jów zbój­nic­twa re­gio­nu ży­wiec­kie­go.

W ofer­cie noc­le­go­wej Wę­gier­skiej Gór­ki znaj­dzie­my po­ko­je pry­wat­ne w wil­lach i pen­sjo­na­tach, sa­mo­dziel­ne dom­ki oraz ho­te­le i ośrod­ki z ofer­tą sa­na­to­ryj­ną.

Więcej inspiracji? Poznaj 10 miejsc w górach, które musisz zobaczyć

Ustroń

Ma­low­ni­cze po­ło­że­nie u wy­lo­tu do­li­ny Wi­sły oraz nie­wąt­pli­we wa­lo­ry kra­jo­bra­zo­we spra­wia­ją, że Ustroń to po­pu­lar­ne miej­sce wy­cie­czek za­rów­no let­nich, jak i zi­mo­wych.

Szla­ki Be­ski­du Ślą­skie­go za­chę­ca­ją do gór­skich eska­pad, a bli­skość ta­kich ośrod­ków jak Wi­sła czy Szczyrk gwa­ran­tu­je mno­gość atrak­cji tu­ry­stycz­nych oraz do­brą in­fra­struk­tu­rę tu­ry­stycz­ną. Bę­dąc w Ustro­niu, war­to wy­brać się na Czan­to­rię, gdzie na tu­ry­stów cze­kają m.in. let­ni tor sa­necz­ko­wy oraz ca­ło­rocz­na ko­lej li­no­wa.

Ustroń

Wśród atrak­cji sa­me­go Ustro­nia wy­mie­nić moż­na m.in. Mu­zeum Et­no­gra­ficz­ne „Sta­ra Za­gro­da”, w któ­rym moż­na zo­ba­czyć sta­re, drew­nia­ny cha­łu­py oraz za­byt­ko­wy Ry­nek. W po­bli­żu ryn­ku znaj­du­ją się rów­nież Am­fi­te­atr oraz Park Zdro­jo­wy z pi­jal­nią wód i tęż­nią. Wśród ofer­ty noc­le­go­wej Ustro­nia znaj­dzie­my pen­sjo­na­ty i kwa­te­ry pry­wat­ne po­ło­żo­ne za­rów­no w ści­słym cen­trum, jak i bez­po­śred­nio przy szla­kach tu­ry­stycz­nych.

Za­wo­ja

Po­ło­żo­na u stóp Ba­biej Gó­ry miej­sco­wość to ide­al­ny wy­bór dla osób chcą­cych po­łą­czyć ak­tyw­ny wy­po­czy­nek z po­zna­niem tra­dy­cji kul­tu­ry ba­bio­gór­skiej. Na te­re­nie Babiogór­skie­go Par­ku Na­ro­do­we­go zo­sta­ły wy­ty­czo­ne licz­ne szla­ki tu­ry­stycz­ne oraz ścież­ki edu­ka­cyj­ne pre­zen­tu­ją­ce hi­sto­rię oko­li­cy oraz jej wa­lo­ry na­tu­ral­ne.

Zawoja

War­to wy­brać się rów­nież do Skan­se­nu na Mar­ko­wych Rów­nień­kach, gdzie moż­na zo­ba­czyć ga­le­rie oraz re­gio­nal­ne izby. Ła­twy do­stęp do sze­ro­kiej pa­no­ra­my Be­ski­dów za­pew­nia na­to­miast czyn­na przez ca­ły rok ko­lej krze­seł­ko­wa Mo­sor­ny Groń.

Obec­ność licz­nych karczm da­je nie­po­wta­rzal­ną oka­zję, aby po­sma­ko­wać lo­kal­nej kuch­ni, a bo­ga­ta ba­za noc­le­go­wa w po­sta­ci licz­nych pen­sjo­na­tów za­chę­ca do spę­dze­nia urlo­pu z ro­dziną lub przy­ja­ciół­mi.

Szklar­ska Po­rę­ba

Praw­dzi­wa per­ła pol­skich gór. To wła­śnie tu­taj spo­ty­ka­ją się dwa pa­sma gór­skie – Kar­ko­no­sze oraz Gó­ry Izer­skie – co czy­ni Szklar­ską Po­rę­bę ide­al­ną ba­zą wy­pa­do­wą do pie­szych wę­dró­wek i jaz­dy na ro­we­rze la­tem oraz nar­ciar­skim ku­ror­tem zi­mą.

Zobacz również: Co warto zobaczyć w Szklarskiej Porębie

Gę­sta siat­ka schro­nisk i do­brze wy­ty­czo­ne ka­mien­ne dro­gi mię­dzy ni­mi spra­wia­ją, że wę­drów­ki są praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią oraz są bez­piecz­ne o każ­dej po­rze ro­ku.

Szklarska Poręba

Szcze­gól­ną po­pu­lar­no­ścią cie­szy się schro­nisko Ka­mień­czyk, któ­re swo­ją na­zwę wzię­ło od znaj­du­jącego się nie­opo­dal kar­ko­no­skie­go wo­do­spa­du. Szklar­ska Po­rę­ba to praw­dzi­wy gór­ski ku­rort. Znaj­du­je się tu wie­le obiek­tów ga­stro­no­micz­nych ofe­ru­ją­cych re­gio­nal­ną kuch­nię oraz pen­sjo­na­tów, ele­ganc­kich ho­te­li i do­mów wy­po­czyn­ko­wych.

Zobacz noclegi w Szklarskiej Porębie