Menu

Regulamin

Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2023 r.

§ 1 Definicje 

 1. Administrator - E-WCZASY.PL Eliasz Polański z siedzibą w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 43/211 o numerze NIP: 671-169-55-83 oraz numerze Regon: 320112613

 2. E-WCZASY.pl / Serwis - strona internetowa w domenie e-wczasy.pl 

 3. Użytkownik - każda osoba korzystająca z serwisu e-wczasy.pl

 4. Obiekt - obiekt turystyczny świadczący usługi noclegowe

 5. Treści - tekst, zdjęcia, materiały graficzne oraz multimedialne oraz linki do stron zewnętrznych

 6. Ogłoszenie - zamieszczona w Serwisie przez Obiekt propozycja wynajęcia lokalu noclegowego, nie będąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego

 7. Gospodarz - osoba zarządzająca Ogłoszeniem opublikowanym w ramach usług Serwisu

 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. Abonament - opłata gospodarza obiektu na rzecz Administratora. 

 10.  Konto - zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem lub obiektem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie. Zasady dotyczące zakładania Konta zostały określone w punkcie 3 Regulaminu.

 

§ 2 Kontakt z Serwisem

 1. Adres korespondencyjny podany jest w pkt. 1 . § 1

 2. adres email Serwisu: [email protected]

 3. numer telefonu do Serwisu: 880 180 190

 4. numer rachunku bankowego: 32 1140 2004 0000 3402 7838 6293

 

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Serwisu, w tym przeglądania ofert Obiektów noclegowych oraz kontaktu z Obiektem niezbędne są:

 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 3. włączona obsługa plików cookies

 

§ 4 Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu E-WCZASY

 2. .Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian lub/i rozbudowy funkcjonalności usług Serwisu, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

§ 5 Działalność serwisu

 1. E-WCZASY.pl zapewnia platformę do wyszukiwania obiektów noclegowych oraz umożliwia kontakt bezpośredni z gospodarzem obiektu.

 2. Serwis E-WCZASY.pl nie bierze udziału jako strona w zawieraniu umów pomiędzy użytkownikiem a gospodarzem.

 3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z usług Serwisu było możliwe dla użytkowników korzystających z wszystkich popularnych przeglądarek stron www w ich aktualnych wersjach. Administrator nie gwarantuje jednak prawidłowego działania Serwisu w każdych warunkach w szczególności na starszych oraz nieaktualizowanych urządzeniach. 

 4. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania Ogłoszeń zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem. Użytkownicy i Gospodarz Obiektu są odpowiedzialni za publikowane przez siebie ogłoszenia jak i pozostałe treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.

 5.  Zabronione jest korzystanie z serwisu e-wczasy w sposób niezgodny z polskim prawem.

 6.  Użytkownicy serwisu zobowiązani są do nie działania na szkodę serwisu e-wczasy bądź innych osób.

 7.  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.

 8. Kluczowe aktualizacje regulaminu w istotny sposób zmieniające zasady korzystania z Serwisu, publikowane będą z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem

 9.  Użytkownik przesyłając formularz dodania obiektu oświadcza, że zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 10. Gospodarz może życzyć sobie wstrzymania publikacji ogłoszenia. W takim wypadku należy powiadomić pisemnie (mailowo) o takiej sprawie. Administrator nie dokonuje jednak zwrotów opłaty za niewykorzystane zasoby reklamowe (pozostały czas emisji).

 11. Zasady dotyczące kolejności wyświetlania ogłoszeń w wynikach wyszukiwania w Serwisie określa regulamin - zasady pozycjonowania 

 

§ 6 Zakładanie Konta w Serwisie

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie wskazanych w formularzu danych.

 2. Założenie konta w Serwisie jest darmowe i dobrowolne

 3. Logowanie na konto odbvywa się poprzez podanie loginu i hasła ustawionych w formularzu rejestracyjnym podczas zakładania konta.

 4. Użytkownik / Obiekt ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2 regulaminu.

 

§ 7 Dodawanie i edycja Ogłoszeń w Serwisie

 1. Dodawanie ofert Obiektu noclegowego do katalogu jest dobrowolne i podlega opłacie wg aktualnej oferty.

 2. Ceny podane na stronach są cenami brutto.

 3. Aktualna oferta wraz z cennikiem znajduje się pod adresem: www.e-wczasy.pl/cennik

 4. Dodanie obiektu może nastąpić poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.e-wczasy.pl/panel/dodaj_obiekt bądź poprzez kontakt z przedstawicielem serwisu e-wczasy.

 5. Opłata abonamentowa dotyczy okresu wyświetlania reklamy, jaki został wybrany przez Użytkownika. Oferowane plany abonamentowe dostępne są w aktualnej ofercie w linku podanym w pkt. 3.

 6. Dostępny jest także pakiet próbny emisji wpisu. Zasady publikacji próbnej określa aktualna oferta na stronie www.e-wczasy.pl/cennik

 7. Okres próbny dostępny jest dla nowo zamieszczanego obiektu w portalu e-wczasy jednorazowo. 

 8. Osoba zgłaszająca obiekt w serwisie e-wczasy oświadcza, że informacje jakie zamieszcza w ramach prezentacji są prawdziwe, natomiast zdjęcia przedstawiają rzeczywisty wizerunek reklamowanego obiektu.

 9. Administrator może odmówić bądź zaprzestać emisji Ogłoszenia obiektu na stronie serwisu bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie manipulacji mającej na celu wprowadzenie w błąd, zatajenie stanu faktycznego opisywanego obiektu bądź nieprawidłowości w podanych danych osobowych.

 10.  Zamieszczanie w serwisie nieprawdziwych informacji o obiekcie jest zabronione.

 11.  W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, bądź złamania zasad określonych niniejszym regulaminem administrator ma prawo do podjęcia środków prawnych oraz wstrzymania emisji danego Ogłoszenia

 1.  Gospodarz bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia w związku z zamieszczonym Ogłoszeniem bądź co do publikowanych zdjęć. Oświadcza ponadto, że posiada pełne prawa do korzystania oraz publikacji przesłanych zdjęć oraz treści.

 2.  Gospodarz może zamieścić w ofercie (w przeznaczonym do tego miejscu) link odsyłający do własnej strony internetowej. Serwis akceptuje linki do własnych domen internetowych należących do Gospodarza. W przypadku linkowania do ogłoszeń znajdujących się w konkurencyjnych serwisach noclegowych, zostaną one usunięte bez informacji o tym fakcie.

 3.  Osobie zgłaszającej przysługuje prawo do edycji ogłoszenia. Do tego celu służy panel edycyjny dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.e-wczasy.pl/panel

 4. Istnieje możliwość edycji ogłoszenia poprzez kontakt z administracją, jednak w takim przypadku należy liczyć się z dłuższym czasem realizacji zmiany treści. Czas na dokonanie zmian poprzez administrację serwisu może wynieść nawet do 14 dni od dnia zgłoszenia.

 

§ 8 Metody płatności

 1. Gospodarz obiektu może skorzystać z następujących metod płatności
  a) płatność przelewem na konto sprzedawcy
  b) płatności elektroniczne online - dostępne po zalogowaniu na Konto Obiektu

 

§ 9 Reklamacje

 1. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy o świadczenie usługi dodania Ogłoszenia w Serwisie bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 3. Administrator Serwisu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu dokonaną przez niego płatność. 

 4. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu należy kierować pisemnie na adres korespondencyjny firmy E-WCZASY.PL lub mailowo na adres: [email protected]

 5. W razie wykrycia nieprawidłowości w działaniu Serwisu należy niezwłocznie powiadomić administratora telefonicznie na nr biura obsługi klienta pod numerem 880 180 190 lub mailowo na adres: [email protected]